SIG

Geomedia

Els Sistemes d'Informació Geogràfica són una eina bàsica en BCNecologia. Permeten analitzar diverses fonts de dades -com ara el cadastre- i visualitzar sobre mapes, relacionant totes aquelles variables rellevants per realitzar el planejament estratègic i donar suport a la presa de decisions.


El territori és el principal nexe d'unió de variables tan aparentment llunyanes com la superfície d'una vorera o la població resident en un determinat edifici. Sobre els sistemes d'informació geogràfica es poden relacionar aquestes variables i crear models de simulació, amb la possibilitat de projectar propostes i generar nous escenaris. Aquestes eines són imprescindibles per a l'anàlisi ecositémico de les ciutats.

SIG

<<Els Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) permeten combinar informació gràfica amb informació alfanumèrica per tal de visualitzar diferents variables i escenaris i ajudar d'aquesta manera a la presa de decisions sobre els elements urbans>>

Model Conceptual

Sistema d'Informació i Modelització Urbana aplicada als Residus
SIG
Sistemes d'Informació Geogràfica
Metodologia de BCNecologia